Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Smižany – Odhalenie pamätnej tabule, 11. 10. 2023

      Konfederácia politických väzňov Slovenska Oblastná organizácia Spišská Nová Ves, obec Smižany a Farský úrad Smižany dňa 11. 10. 2023 slávnostne odhalili pamätnú tabuľu venovanú občanom odvlečeným do gulagov, zaradeným do táborov nútenej práce, povolaným do pomocných technických práporov a politickým väzňom v období komunistického režimu v rokoch 1948-1989. Odhaleniu pamätnej tabule predchádzala svätá omša v rímskokatolíckom kostole Povýšenia sv. Kríža, ktorú celebroval páter Peter Klubert. Po sv. omši sa členovia KPVS, žiaci ZŠ Smižany a občania Smižian premiestnili pred budovu Domu kultúry, kde v úvode odznela pieseň „Slovensko moje“ v prevedení žiačok ĽŠU a následne odznela báseň. Vypočuli sme si príhovor starostky obce Mgr. Miroslavy Szitovej, PhD. Príhovor predsedu KPVS Petra Sandtnera prečítala sestra Jozefa Bonka zastreleného 21. augusta 1968 pani Marta Vojtašová. Za spoluprácu pri realizovaní tejto slávnosti sme poďakovali a knihu za KPVS odovzdala vnučka politickej väzenkyne Zdena Filičková pátrovi P. Klubertovi, starostke Mgr. M. Szitovej, PhD. a vedúcej knižnice v Smižanoch Anastázie Adamcovej. Pamätnú tabuľu odhalili starostka obce a za KPVS syn politického väzňa Jozef Klučár. Kvety k tabuli položila politická väzenkyňa Ľudmila Sanitriková. Následne ju posvätil páter P. Klubert. Slávnostný akt uzavrela pieseň „Kto za pravdu horí“.
      Po premiestnení sa do sály kultúrneho domu moderátorka Marta Vojtašová privítala prítomných. Prednášku „Odvlečení do Gulagov“ prečítala jej autorka Mgr. Lenka Lubušká, PhD., vedúca oddelenia novších dejín Slovenského národného múzea – Historického múzea, z ktorej sa poslucháči dozvedeli o živote v gulagoch. Druhú prednášku „Pomocné technické prápory a Tábory nútenej práce“, od autora Mgr. Jerguša Sivoša, PhD. predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa v Bratislave prečítala Eva Javorská vdova po politickom väzňovi. V prednáške sa poslucháči dozvedeli podrobnosti povolávania do pomocných technických práporov a táborov nútenej práce ako formy mimosúdnej perzekúcie. Tretiu prednášku prečítala autorka Lenka Lubušká „Dosah sovietskych poradcov na občanov Československa v období upevňovania moci Komunistickej strany Československa“. Súčasťou prednášok boli menné zoznamy postihnutých obyvateľov Smižian, ktoré poskytol Ústav pamäti národa v Bratislave. Pani Marta Vojtašová poďakovala všetkým prítomným za účasť a pani A. Adamcová vyslovila prianie, aby sa KPVS aj naďalej darilo organizovať takéto spomienky.

Eva Javorská 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská