Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Evanjelická cirkev nezabúda na svojich mučeníkov. Modra 6. 2. 2010

      Konfederácia politických väzňov Slovenska a Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku-Cirkevný zbor Modra usporiadali celoslovenské spomienkové stretnutie na tému: Prenasledovanie Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v rokoch 1948-1989, ktoré konalo v sobotu 6. februára 2010 v Modre. Začalo sa v miestnom evanjelickom chráme Božom službami Božími, na ktorých zvesťou slova Božieho poslúžil generálny biskup Mgr. Miloš Klátik, PhD. Nasledovalo bude samotné spomienkové stretnutie v priestoroch Strednej odbornej vinársko-ovocinárskej školy v Modre, ktoré bolo zamerané na spomienky žijúcich svedkov perzekúcií. Prítomných na pôde cirkevného zboru v Modre privítal zborový farár Mgr. Marián Čop a svojim spevom spestril služby Božie miestny zborový spevokol. Prítomní bol senior Bratislavského seniorátu Mgr. Boris Mišina, dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského Mgr. Ondrej Prostredník, PhD., veľký počet farárov a farárok v dôchodkovom veku a ich príbuzných, primátor Mesta Modra Ing. Peter Majtán a členovia Konfederácie politických väzňov Slovenska z celého Slovenska pod vedením predsedu Antona Srholca.
      Na úvod stretnutia podpredseda KPVS Karol Noskovič predniesol báseň farára Ladislava Fričovského „Na bratskú lásku“ z roku 1952, ktorú jeho spolubývajúci odniesol na políciu, čo spôsobilo vyšetrovanie. So spomienkami na väzenie vystúpil farár Mgr. Michal Hreško, ktorý bol väznený pre vieru; pohľad „Z prednej strany mreží“ poskytla Zuzana Antalová, autorka rovnomennej knihy a manželka väzneného biskupa ThDr. Jána Antala, spomienky na TP, pohľad na utrpenie a prenasledovanie z biblického hľadiska a postoj predstaviteľov Evanjelickej cirkvi ku komunistickému režimu poskytol ThDr. Ivan Tóth. Farár Mgr. Vladimír Synak porozprával spomienky na nútené práce v baniach na Ostravsku v rámci Technického práporu. Farári Mgr. Ondrej Koč, ThDr. Ján Zemánek a Mgr. Miloslav Blaho sa podelili so spomienkami a odňatie štátneho súhlasu do verejnej duchovnej správy a s tým spojený prechod do iného cirkevného zboru – u O. Koča do výroby mimo kňazskú službu. Prof. ThDr. Igor Kišš a ThMgr. Zora Kachničová si zaspomínali na prenasledovanie a vylúčenie profesorov a študentov Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulty, medzi ktorých patrili aj oni. Na záver sa prihovoril farár Mgr. Daniel Šovc a prítomným sa za účasť prihovoril predseda KPVS Anton Srholec. Stretnutie sa zakončilo hymnickou piesňou „Kto za pravdu horí.“
      Modra ako miesto konania má veľkú symboliku – práve v tomto meste v 50.rokoch mala sídlo Slovenská evanjelická bohoslovecká fakulta a Generálny biskupský úrad.

(Peter Sandtner)

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská