Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Leopoldov – Pietna spomienka, 20. 8. 2022

      V Leopoldove sa 20. 8. konala pietna spomienka na nespravodlivo väznených. Začala sv. liturgiou vo Farskom kostole sv. Ignáca, ktorej hlavným slúžiteľom bol protoihumen Michalovskej provincie Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa o. Metod Lukačik CSsR. Spoluslúžiteľmi boli biskupský vikár ZVJS mjr. Peter Nižník, väzenský dekan v Hrnčiarovciach nad Parnou kpt. Gabriel Dzvoňár, väzenský kaplán v Leopoldove kpt. Rastislav Firment, farár v Trnave o. Marián Sabol, o. Miroslav Bujdoš CSsR, farár v Leopoldove Patrik Bacigál a duchovný PV-ZPKO Ján Košiar. Po sv. liturgii sa prítomní pomodlili pri pamätnej tabuli väznených biskupov pri vchode do kostola, kde veniec za KPVS položil syn politického väzňa Eliáš Jakubjanský. Oficiálna pietna spomienka pri pamätnej tabuli pri vchode do ÚVTOS a ÚVV sa začala kladením vencov za účasti čestnej stráže z 53. Práporu poľných služieb Hlohovec a Hudby Ministerstva vnútra SR. Na úvod sa prihovoril bývalý politický väzeň Jaroslav Žilák, ktorému prítomní zablahoželali k 95. narodeninám. Následne sa prihovoril Peter Jašek z ÚPN, ktorý odovzdal dekréty veterána protikomunistického odboja in memoriam evanjelickému farárovi Jánovi Paulovi (prevzala vdova Emília Paulová), Ľudovítovi Bacigálovi (prevzala vdova Zuzana Bacigálová) a Jánovi Bachratému (prevzala vdova Helena Bachratá). Syn politického väzňa Igor Chovan prečítal list predsedovi vlády SR a ministerke spravodlivosti SR na podporu iniciatívy ordinára OS a OZ SR Mons. Františka Rábeka na znovupostavenie kostola vo väznici, ktorý prítomní podpísali. Protoihumen CSsR o. Metod Lukačik pri tejto príležitosti odovzdal väzenskému kaplánovi v Leopoldove o. Rastislavovi Firmentovi relikvie bl. Metoda Dominika Trčku, ktorý zomrel vo väznici v Leopoldove a budú uložené vo väzenskej kaplnke. Na záver predniesli príhovory generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Ivan Eľko a podpredseda PV-ZPKO Rafael Rafaj. Okrem rečníkov boli prítomní aj generálny tajomník Služobného úradu Ministerstva obrany SR Peter Kozák, splnomocnenkyňa vlády SR pre slobodu vierovyznania alebo presvedčenia Anna Záborská, zástupkyňa riaditeľa ÚVTOS a ÚVV Leopoldov pre ekonomické veci a primátorka Mesta Leopoldov Terézia Kavuljaková. Po hymnickej piesni zástupcovia KPVS a PV-ZPKO položili vence k pamätníku príslušníkov väzenskej stráže, ktorí zahynuli pri výkone služby. Záverečná časť sa konala na bývalom väzenskom cintoríne. K pamätníku politických väzňov, ktorí sú na ňom pochovaní, položil veniec za KPVS Dušan Bublík. Básne o tomto cintoríne a smrti politických väzňov v Leopoldove predniesli dcéry politických väzňov Jarmila Morbacherová a Ľudmila Horváthová. P. Jašek pri pamätníku odovzdal dekrét veterána protikomunistického odboja in memoriam Jánovi Fischerovi, ktorý bol zavraždený vo väzení. Prevzala ho jeho dcéra Sibyla Fischerová, ktorá predniesla aj príhovor. Pri symbolickom hrobe neznámeho politického väzňa sa pomodlil panychídu o. Metod Lukačik CSsR. Na záver prítomní zaspievali vianočnú koledu V Viflejemi novina, za ktorej spievanie bl. Metod Dominik Trčka skončil v korekcii, na ktorej následky zomrel. Veniec za KPVS k pamätníku položila S. Fischerová.

Peter Sandtner


 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská