Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Gelnica – Odhalenie pamätnej tabule, 19. 7. 2023

      Konfederácia politických väzňov Slovenska Oblastná organizácia Spišská Nová Ves a mesto Gelnica dňa 19. 7. 2023 slávnostne odhalili pamätnú tabuľu venovanú občanom odvlečeným do gulagov, zaradeným do táborov nútenej práce, povolaným do pomocných technických práporov a politickým väzňom v období komunistického režimu v rokoch 1948-1989. Odhalenie pamätnej tabule sa konalo v rámci cyklu Spiš Františka Javorského XXIII. ročník. Odhaleniu pamätnej tabule predchádzala svätá omša v rímskokatolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie, ktorú celebroval páter Egid Branislav Golha, OFM a spolucelebrantom bol dp. Anton Horník. Po sv. omši sa prítomní premiestnili do budovy Domu smútku kde odznela prednáška „Gulagy“ od Lenky Lubuškej, kurátorky Slovenského národného múzea – Historického múzea. Prečítala ju manželka politického väzňa Anna Bajtošová z ktorej sa poslucháči dozvedeli, že z mesta Gelnice bolo do gulagov odvlečených 40 spoluobčanov, z ktorých 6 spoluobčanov sa už domov nevrátilo. Druhá prednáška bola na tému „Tábory nútenej práce a Pomocné technické prápory“, ktorej autorom je Mgr. Jerguš Sivoš, PhD. predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa v Bratislave. Prednášku prečítala Mgr. Mária Krajgerová dcéra politického väzňa. V prednáške sme sa dozvedeli o praktikách zaraďovania do táborov nútenej práce, v ktorých z mesta Gelnice eviduje Ústav pamätí národa piatich občanov a povolaných do pomocných technických práporov eviduje troch mužov. Pracovnými jednotkami pomocných technických práporov v Československu prešlo podľa odhadov takmer 60 000 vojakov. Blok prednášok ukončila prednáška Lenky Lubuškej „Politické procesy v Československu v 50-tych rokoch 20. storočia“, ktorú prečítal syn politického väzňa Doc. Ľudovít Petraško. Z mesta Gelnica bolo nespravodlivo obvinených a odsúdených 40 občanov z toho 11 žien. Súčasťou prednášok boli menné zoznamy postihnutých obyvateľov Gelnice. Menné zoznamy poskytol Ústav pamäti národa v Bratislave. Celú slávnosť moderovala pani Mariana Mačáková, nevesta odvlečeného do gulagov. Po vypočutí prednášok sa prítomní presunuli pred budovu Domu smútku, na ktorej bola slávnostne odhalená pamätná tabuľa. Za OO KPVS Spišská Nová Ves ju odhalil Jozef Klučár syn politického väzňa. Následne pamätnú tabuľu slávnostne posvätil páter Egid Golha. Sviečku za prítomných členov z Oblastných organizácií KPVS Spišská Nová Ves, Poprad, Stará Ľubovňa a Prešov položila Marta Vojtašová. K prítomným sa za Mestský úrad Gelnica prihovoril a kyticu kvetov k pamätnej tabuli položil zástupca primátora Ladislav Gross. Pozdravný list členov predsedníctva KPVS prečítala Marta Vojtašová. Pani Vojtašová sa za spoluorganizovanie slávnosti zástupcom MÚ poďakovala a knihu KPVS odovzdala pátrovi Egidovi Golhovi, pánu zástupcovi primátora Ladislavovi Grossovi a tajomníčke kultúrnej komisie MÚ pani Martine Jovanovej. Pani Jovanová sa na záver stretnutia poďakovala Konfederácii politických väzňov Slovenska za zorganizovanie spomienky a odhalenie pamätnej tabule a vyslovila prianie, aby sa KPVS aj naďalej úspešne podarilo zorganizovať takéto spomienky.

Eva Javorská 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská