Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Pietna spomienka, Dubovany, 21. 10. 2012

      Pri príležitosti 55. výročia smrti saleziánskeho kňaza, pedagóga a trpiteľa pre vieru dona Ľudovíta Žilku SDB bola v Kostole sv. Michala v jeho rodných Dubovanoch za neho obetovaná svätá omša. Jej hlavným celebrantom bol don Ján Malženický SDB a koncelebrovali don Alojz Pestún z USA a miestny farár vdp. Igor Gajdoš. Obaja Žilkovi bývalí žiaci J. Malženický a A. Pestún si v príhovoroch zaspomínali na svojho niekdajšieho špirituála. Obetné dary priniesli miestni veriaci v dubovianskych krojoch. Na záver farár Igor Gajdoš vyzval veriacich, aby sa pri návšteve kostola a cintorína zastavovali pri hrobe dona Žilku a spomenuli si na jeho život a utrpenie. Program pokračoval modlitbou pri hrobe Ľ. Žilku na cintoríne pri kostole. Za zvukov dychovej hudby sa prítomní presunuli v sprievode k rodičovskému domu Ľ. Žilku, kde boli položené vence k jeho pamätnej tabuli. Životopis Ľ. Žilku predniesol Peter Sandtner a za účasť sa všetkým hosťom poďakoval starosta Dubovian Miroslav Michalčík.
      Ľudovít Žilka sa narodil 23. 7. 1905 v Dubovanoch a študoval na gymnáziách v Ružomberku a v Šaštíne. Do Saleziánskej spoločnosti vstúpil 13. 8. 1925 v Radne, večné sľuby zložil 4. 7. 1931 a kňazskú vysviacku prijal z rúk kardinála Maurilia Fossatiho 8. 7. 1934 v Turíne. Primície slávil v rodisku a pôsobil v saleziánskych ústavoch v Moravskej Ostrave ako vedúci oratória (1934) a v Bratislave na Miletičovej ulici ako kaplán (1936). V roku 1937 bol poslaný do Žiliny, kde o rok postavil nový saleziánsky ústav a stal sa jeho prvým direktorom. V roku 1941 prišiel založil nový saleziánsky ústav v Topoľčanoch. Od roku 1945 vykonával duchovnú službu v Tatranskej Kotline a od roku 1947 bol špirituálom Malého seminára v Trnave. Aktívnu pedagogickú činnosť ukončil v roku 1949 po násilnom zrušení saleziánskeho ústavu v Trnave a prešiel do pastorácie ako farár vo Váhovciach. Po likvidácii kláštorov v roku 1950 bol internovaný v Šaštíne a Podolínci, odkiaľ bol v zlom zdravotnom stave prepustený na liečenie. Z liečebne v Ľubochni sa mu v roku 1952 podarilo ujsť a tri roky žiť v ilegalite u dobrodincov saleziánskeho diela, duchovne formujúc roztratených saleziánskych klerikov. Zatknutý bol v roku 1955 a uväznený v bývalom saleziánskom ústave v Žiline, zmenenom na sídlo ŠtB, ktorý on postavil. Pre zlý zdravotný stav bol vylúčený zo súdneho procesu so saleziánskymi predstavenými Jozef Bokor a spol. a samostatne odsúdený na 3,5 roka. Z toho dôvodu bol premiestnený na väzenskú psychiatriu do Prahy – Bohníc. Telesne zoslabnutého, vychudnutého a umierajúceho ho príslušníci ŠtB priniesli do Štátnej nemocnie v Bratislave, kde o dve hodiny zomrel dňa 22. 10. 1957.

 
         
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská