Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Valné zhromaždenie KPVS, Bratislava - 12. 3. 2011

      V sobotu 12. marca 2011 sa v Bratislave konalo Valné zhromaždenie Konfederácie politických väzňov Slovenska. Po troch rokoch došlo k voľbe nového Predsedníctva KPVS. Za predsedu KPVS bol opäť zvolený Anton Srholec. Za podpredsedov Jozef Baník a Karol Noskovič, za ústrednú tajomníčku Matilda Müllerová a za členov Predsedníctva Eva Javorská a Peter Sandtner. Funkčné obdobie je trojročné. Do revíznej komisie boli zvolení Jana Prelovská, Andrej Dvorecký a Eduard Šutý. Platné volebné lístky odovzdalo 104 voličov. Valné zhromaždenie poďakovalo za doterajšiu činnosť dvom členom Predsedníctva, ktorí sa rozhodli nekandidovať do ďalšieho volebného obdobia – Rudolfovi Dobiášovi a Rudolfovi Čavojskému. Schôdzu moderoval Jozef Baník, správu o činnosti za trojročné obdobie predniesol Anton Srholec, správu o hospodárení a informáciu o návrhu rozpočtu na rok 2011 Matilda Müllerová. Do diskusie sa zapojilo viacero delegátov. Na záver sa prítomným prihovoril novozvolený predseda Anton Srholec.
      Valné zhromaždenie uložilo všetkým oblastným organizáciám a členom KPVS podieľať sa na realizácii programu Konfederácie na rok 2011, včas si plniť členské povinnosti a rozširovať členskú základňu najmä o politických väzňov, ich príbuzných, sympatizantov podporujúcich demokraciu a kresťanské tradície, najmä však o mládež.
      Valné zhromaždenie zároveň odporučilo v spolupráci s ÚPN pokračovať na projekte Nenápadní hrdinovia, zúčastňovať sa aktivít ÚPN, podporiť myšlienku založenia Múzea totality, spolupracovať s bratskou Konfederáciou politických väzňov ČR, budovať pomníky a pamätné tabule obetiam komunizmu a takto pripomínať spoločnosti nemorálny a protiprávny systém komunistickej totality, naďalej sa usilovať o zjednotenie so ZPKO, a tak dosiahnuť úspešné naplnenie poslania oboch združení, pokračovať v publikačnej činnosti, v organizovaní seminárov a pamätných podujatí.

Peter Sandtner

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská