Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Bratislava, Valné zhromaždenie, 23. 2. 2016

      V Bratislave sa 23. 2. 2016 konalo zasadnutie Rady predsedov a Valné zhromaždenie KPVS, ktorého úlohou bola voľba nového Predsedníctva KPVS po uplynutí trojročného volebného obdobia a úmrtí predsedu Antona Srholca. Obe schôdze viedli podpredsedovia Jozef Baník a Peter Sandtner. Z kandidátky, zostavenej Radou predsedov napokon Valné zhromaždenie zvolilo nasledovné Predsedníctvo: predseda: Peter Sandtner, podpredsedovia: Jozef Baník, Andrej Dvorecký a Eva Javorská, ústredný tajomník: Karol Rosenberg, členovia Predsedníctva: Stanislav Pátek a Mária Hlaváčová. Zároveň bola zvolená Kontrolná komisia v zložení: Miroslav Stanovčák, Mária Gondová a Ľudmila Horváthová. Po pracovnej schôdzi sa konalo slávnostné odovzdávanie vyznamenaní, ktorého program sprevádzal spevom Peter Sýkora a hrou na klavíri Ján Marták, obaja zo Slovenského národného divadla. Na úvod predseda Volebnej komisie František Škapec vyhlásil výsledky volieb do Predsedníctva pre verejnosť a prítomné médiá a potom nasledovalo odovzdávanie ďakovných listov, ktoré pripravil zosnulý predseda KPVS Anton Srholec zaslúžilým funkcionárom KPVS. Dostali ich: Andrej Dvorecký, Jozef Baník, Anna Greňová, Július Čaja, Ladislav Mikuš, František Škapec, Eva Javorská, Beáta Ivanová, Ján Slatinský, Mária Krajgerová, Františka Muziková, Matilda Müllerová, Mária Gondová, Anna Mihaľová, František Kľuska, František Chmela, Ernest Birvoň, Juliana Brezinská, Stanislav Pátek, Jaroslav Žilák, Mária Jurčovičová, Nadežda Evansonová, František Martoš a Mária Krištofičová. Za všetkých predniesla ďakovný príhovor Juliana Brezinská. Následne boli odovzdané medaily prítomným politickým väzňom a príslušníkom PTP, ktoré dostali: Karol Pavlovič, Mikuláš Falb, Ferdinand Korec, Mária Engelová, Blažena Vildomcová, Jaroslav Žilák, Juraj Anoškin, Eugénia Vyskočilová, Bedrich Ullrich, Radoslav Chodil, Michal Ružovič, František Mikloško, Ladislav Lampert, Otto Janko, Jaroslav Janč, Vladimír Loboda, Michal Jurečko, Imrich Mráz, František Kľuska, Milan Hajdin, Peter Trebichalský, Emil Moravčík, Teodor Hlaváč, Štefan Kolečáni, Gustáv Lazar, Eugen Maščeník, Bonaventúra Kamendy, Lubor Kudláč, Františka Muziková, Anna Greňová, Július Čaja, Vladimír Roháček, František Martoš, Jozef Baník a Július Kollárik. Za všetkých sa prihovoril František Kľuska. Na záver sa všetkým poďakoval za účasť predseda Peter Sandtner a oznámil, že neprítomným politickým väzňom a príslušníkom PTP budú medaily odovzdané postupne pri iných príležitostiach.

Peter Sandtner

 
    
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská